Deltagare

Det fina och unika med Skogens Kraft har varit bredden av verksamheter och affärsidéer som rymts under samma tak. Här har till exempel småskaliga träförädlare, naturguider och matentreprenörer mötts, alla med skogens resurser som en gemensam nämnare.

Olika typer av deltagare

En skogens mångbrukare är en småföretagare som ofta kombinerar olika verksamheter och där idéer, råvaror och inspiration helt enkelt hämtas från skogen. En mångbrukare kan vara skogsägare eller inte, om inte så kan en mångbrukare bedriva verksamhet på annan skogsägares mark. Projektet Skogens Kraft har riktat sig till både de som har varit verksamma som mångbrukare länge, till verksamheter som är under uppstart eller som ännu så länge är i idéstadiet.

Det fina och unika med Skogens Kraft är bredden av verksamheter och affärsidéer som ryms under samma tak. Här har till exempel småskaliga träförädlare, naturguider och matentreprenörer mötts, alla med skogens resurser som en gemensam nämnare.

I projektet har deltagarna kunnat medverka på olika sätt, antingen genom att delta på våra fysiska eller digitala aktiviteter eller att vara en demogård och därigenom delat med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra mångbrukare.

Mångbrukskartan

På skogenskraft.se finns en karta där vi har samlat mångbrukare i Småland, på Öland och Gotland. Syftet har varit att uppmuntra till att hitta nya kunder, knyta nya kontakter, dela kunskap och hitta samarbetsparter. Under projektets gång har det successivt fyllts på med företagare som vill synas med sina kontaktuppgifter på kartan.

Mångbrukarna har själva fått anmäla sig för att vara med på kartan och därför ska den inte ses som en komplett redovisning av alla mångbrukare. Däremot ger den en bild av variationen av verksamhetsinriktningar och den geografiska spridningen.

Ord från mångbrukare

Några av projektets deltagare har fått berätta om deras syn på att satsa på mångbruk, hur projektet Skogens Kraft har bidragit till att utvecka deras verksamheter och vad som har varit bäst med nätverket.

Se fler klipp

Axel Hjelmer

Eremit App, Kronobergs län

trending_flat

Anna-Karin Swärd

Våneviks Gård, Kalmar län

trending_flat

Lars Olsson

Ardre Såg, Gotlands län

trending_flat

Per Rosander

Småland Outdoor Experience, Jönköpings län

trending_flat

Sofia Petersson

Bauergården Gästgiveri & Konferens, Jönköpings län

trending_flat

Projektteamets reflektioner

Mångbrukare är en heterogen grupp som verkar inom flera olika verksamhetsområden med skogen som den gemensamma nämnaren. Deltagarna har också kommit olika långt i sin företagarresa, en del befinner sig precis i inledningen och söker information, nätverk och kunskap. Andra har varit verksamma inom mångbruk och sina verksamhetsområden länge. En del mångbrukare arbetar själva i sitt företag, några av dessa har hel- eller deltidsjobb vid sidan av sitt mångbruksföretag medan andra har flera anställda.

Exempel på verksamhetsinriktningar är upplevelsebaserade aktiviteter i skogliga miljöer, skogsnära boende, naturvägledning, hälsofrämjande aktiviteter, småskalig träförädling, sågverk, produktion av udda träråvaror, byggnadsvård, utomhusmatlagning, produkter från skogens mat, ekosystemtjänster och mycket mer.

Geografi

Många av deltagarna har varit verksamma inom projektets geografi, men vid de digitala seminarierna har även mångbrukare och andra intresserade från olika håll i landet deltagit.

Tack vare digitala aktiviteter, mångbrukskonvent och studieresor har mångbrukare från olika län – trots stora avstånd och varierade verksamhetsinriktningar – haft möjlighet att lära känna varandra. Vid flera tillfällen har de råkat på varandra under projektets digitala seminarier innan de träffats fysiskt.

Viss klustring har skett bland deltagande mångbrukare. En orsak kan vara att de fysiska aktiviteterna innebär en viss geografiskt avgränsning. När aktiviteten varit tillräcklig intressant har deltagarna transpor-terat sig en längre sträcka, t ex smålänningar som deltagit vid kurser på Gotland.

Pandemi

Samtidigt som projektet startade igång drabbades Sverige och världen av en pandemi. Pandemin har pågått under stora delar av projekttiden och påverkat projektet på olika sätt. En del aktiviteter har fått ställas in, planeras om och anpassas efter rådande restriktioner och rekommendationer. Projektet har därför genomfört både fysiska och digitala aktiviteter.

Först från april 2022 har planering av aktiviteter kunnat göras helt oberoende av pandemin. Digitala träffar har inte den geografiska begränsningen som fysiska träffar har, vilket har gynnat projektet. Mångbrukare från hela geografin har på så sätt kunnat delta på samma träffar utifrån intresse och verksamhetsinriktning.

Pandemin har även bidragit positivt till hur mångbrukare interagerar. Många har ökat sin digitala kompetens och inställningen till att träffas och delta på digitala aktiviteter har generellt blivit mer positiv.

Den ökade digitala kompetensen, acceptansen och positiva inställningen till digitala aktiviteter har gynnat projektet och gjort det möjligt att verka och bygga mångbruksnätverk i hela projektets geografi. Det digitala förhållningssättet har även underlättat för projektteamets arbete, som kunnat samarbeta på ett effektiv sätt från fyra olika län.

Deltagare

Olika typer av deltagare Mångbrukskartan Ord från mångbrukare Projektteamet reflektioner