Demogårdar

Genom kunskapsdelning och interaktion med andra har demogårdarna haft möjlighet att utveckla såväl det egna företaget som andra mångbruksföretag – och därmed bidragit till en hållbar landsbygdsutveckling med skogen som bas.

Vad är en demogård?

Att vara demogård i Skogens Kraft har inneburit att vara en aktiv del i nätverket av mångbrukare, genom att dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter. Att se andra mångbruksföretag som ”kollegor”. En förutsättning för demogårdsföretagen har varit att genom interaktion med andra se möjlighet att både utveckla det egna företaget såväl som att bidra till att andra mångbruksföretag utvecklas – och därmed bidra till en hållbar landsbygdsutveckling med skogen som bas.

Det är i första hand demogårdarna som bjudits in som talare vid seminarier, som varit platser för konvent, som hållit i kurser och ERFA-träffar samt utgjort goda exempel i press och sociala medier.

Demogårdsprogrammet

Att arbeta fram ett så kallat demogårdsprogram möjliggjorde att på ett tydligt och transparent sätt identifiera de mångbrukare som varit intresserade av att ta en aktivt deltagande roll i projektet. Det visade även att projektets framarbetade metod för utveckling genom kunskapsdelning varit uppskattad samt att den utvecklat förtroendefulla relationer med högt i tak mellan mångbrukarna.

Demoföretagarnas kunskap och erfarenhet inom sitt skrå i kombination med deras nyfikenhet och vilja att både dela med sig och lära sig av andra har lett till att de blivit goda förebilder och varit en viktig del av projektets arbete med kunskapsdelning.

Flera av demogårdarna har inlett affärer sinsemellan, bidragit till innovativ produktutveckling och inspirerat andra mångbrukare att vidareutveckla sina verksamheter.

Rekrytering av demogårdar pågick under 2020–2021. Under 2022 har ytterligare företag slutit upp och deltagit aktivt utan att de, med anledning av projektets korta kvarvarande tid, rekryterats till demogårdar.

Coachning och stöd

Demogårdsföretagen har erbjudits anpassad coachning och stöd i affärsutveckling inom områden som kunnat stärka företagets arbete med anknytning till skogen, samverkansformer med andra mångbrukare och ett hållbart företagande. Demogårdsföretagen har bjudits in till riktade ERFA-träffar och haft förtur till projektets övriga aktiviteter.

En demogård har förväntats bidra med egen tid för att:

  • delta i en ledarskapsutbildning hos Studieförbundet Vuxenskolan och ta emot coachning och stöd till affärsutveckling
  • arbeta för ökad hållbarhet genom att göra den digitala självskattningsövningen
  • delta på ERFA-träffar, aktiviteter och digitala seminarier som är relevanta för demogårdens verksamhetsinriktning/ar
  • vilja stå värd för en aktivitet (t ex demogårdskurs eller ERFA-träff) som riktar sig till andra mångbrukare

Anna Lejerhed Emrin

Stufvenäs Gästgifveri, Kalmar län, Kronobergs län

trending_flat

Gösta Jonsson

Skogsnytta Loaklev, Jönköpings län

trending_flat

Digitala demogårdsträffar

Träffarna planerades med olika inledande teman för att skapa ett mervärde och intresse hos målgruppen innan de kände varandra. Vid ett tillfälle genomfördes en sensorisk övning med gemensam provsmakning av i förhand utsända produkter producerade inom projektgeografin och med olika slags koppling till skog. De flesta demogårdarna deltog vid minst ett tillfälle.

De digitala träffarna upplevdes som en bra lösning under pandemin. Trots att det inte var tillåtet att träffas fysiskt gavs demogårdarna möjlighet att börja lära känna varandra. Demogårdar med stora avstånd emellan sig inom projektgeografin kunde träffas och få kontakt, vilket inte hade varit möjligt på samma sätt om vi bara arrangerat fysiska träffar. Träffarna väckte nyfikenhet för de andra demogårdarnas verksamheter, vilket sannolikt bidrog till den goda uppslutningen vid både fysisk demogårdsträff, ERFA-träffar och studieresan till Gotland.

Fysiska demogårdsträffar

En fysisk demogårdsträff har genomförts i Småland och två på Gotland. En eller flera demogårdar var värdar och teman baserades på värdföretagets styrkor och speciella förutsättningar och kompetenser. Träffarna lockade ett stort antal mångbrukare och resulterade även i flera rekryteringar av nya och potentiella demogårdar.

Demogårdar

Vad är en demogård Demogårdsprogrammet Digitala demogårdsträffar Fysiska demogårdsträffar Projektteamets reflektioner

Projektteamets reflektioner

Demogårdarna och demogårdsprogrammet har fungerat som projektets motor. Kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och nätverkande aktiviteter har knutits till dessa demogårdar, eller demoföretag som vi också kallat dem. ”Demoföretag” är kanske det ord som beskriver bäst vad det handlar om, eftersom det är mångbrukande företagare projektet haft som målgrupp. En mångbrukare nyttjar skogen som bas i sin verksamhet, som råvara, inspiration eller plats för sin verksamhet. Men en mångbrukare behöver inte äga en skogsgård.

Målbild för projektet har varit att involvera cirka 40 mångbrukarföretag (10 per län) i ett s k demogårdsprogram. Definitionen har varit företag som kommit lite längre i sitt företagande och som är intresserade av nätverkande och kunskapsdelning, som kan agera som förebild för andra mångbrukare och som vill och kan dela med sig av sin erfarenhet.

Rekrytering av demoföretag har varit en viktig del av projektet och en resa som egentligen pågått under hela projekttiden. Hur hittar man potentiella demoföretag för ”skogens mångbrukare” när denna grupp inte finns definierad i t ex SNI-koder? Och när inte ens företagen själva använder begreppet och definierar sig som mångbrukare?

Verktygslådan för att identifiera och hitta demoföretag för Skogens Kraft har innefattat allt ifrån breda kommunikationssatsningar för att komma i kontakt med mångbrukare (uppstartsträffar, digitala kunskapsseminarier etc) till mer nischade aktiviteter (kurser, ERFA-träffar etc). Det personliga mötet och dialogen – med någon från projektteamet eller med andra demoföretag som redan hakat på – har nog varit det viktigaste verktyget.