Samla och synliggöra

Mångbruket är okänt för många, så även gruppen mångbrukare. Projektet har riktat sig till både befintliga och potentiella mångbrukare, där flera varit entreprenörer som nödvändigtvis inte definierat sig som mångbrukare. I detta avsnitt beskrivs hur Skogens Kraft arbetat för att nå ut till deltagare och hur man spridit information om mångbruk till andra intressenter.

Bakgrund och förutsättningar

Den småländska skogsstrategin färdigställdes under 2018 (redan innan det nationella skogsprogrammet var klart) och den gotländska skogsstrategin var också färdig tidigt jämfört med andra län. I båda dessa finns mångbruk med i olika insatser och även i det nationella skogsprogrammet är mångbruk ett utpekat insatsområde. Projektet har därför varit tidiga när det gäller att arbeta med mångbruk inom ramen för de regionala skogsprogrammen. En nationell utvidgning har varit tydlig både i projektansökan och därefter i beslutet om beviljande om medel.

Projektet sträcker sig över fyra län och relativt stor geografi med två större öar, Öland och Gotland. Kopplingarna mellan Småland och Gotland är inte helt självklar, förutom en färjelinje. Det finns också en förutfattad mening om att det inte finns någon skog på vare sig Öland eller Gotland, vilket det de facto gör.

Samtidigt som projektet startade upp 2020 drabbades världen och Sverige dessutom av coronapandemin.

När projektet drog igång började man i princip från grunden eftersom gruppen mångbrukare vid projektets början var odefinierad. Det saknas till exempel en SNI-kod och det är få av mångbrukarna som använder sig utav begreppet mångbruk och mångbrukare. Därigenom fanns det en mer eller mindre outtalad uppgift att etablera dessa begrepp. Gruppen mångbrukare ifrågasätts dessutom ibland, om det verkligen är en affärsverksamhet och om det går att försörja sig på mångbruk.

Marknadsföring av projektet

Tidigt i projektet påbörjades ett samarbete med en extern kommunikationsbyrå för att hjälpa projektet med att ta fram grafisk profil och annat material, hitta rätt kommunikationskanaler, bygga hemsida o s v. Kommunikationsbyrån har varit behjälpliga med löpande kommunikationsarbete under projektet.

För att nå mångbrukarna arrangerade projektet sex uppstartsträffar som förlades hos mångbrukare som projektteamet redan hade kontakt med. Inbjudningar och information skickades ut via bland annat LRFs medlemsregister, Södras medlemstidning Kontakt och personliga kontakter. I samband med dessa träffar gjorde projektet också insatser för att locka lokal media till träffarna, vilket resulterade i flera tidningsartiklar i lokalpressen och på nationell nivå.

Samtliga deltagare vid projektets aktiviteter har därefter fått löpande information och inbjudningar till projektets aktiviteter genom e-postutskick. Utskick har distribuerats utifrån behov och inte med en fastlagd kontinuitet.

Hemsidan skogenskraft.se

Tidigt i projektet producerades också hemsidan, skogenskraft.se, som skulle fylla många syften. På hemsidan finns information om projektet, intervjuer med mångbrukare, mångbrukskartan, aktuell information, aktiviteter och kontaktuppgifter. Hemsidan har vidareutvecklats kontinuerligt och fått mycket beröm. Besökarna på hemsidan stannar relativt länge, vilket tyder på att den lyckats fånga besökaren. En av de mest 24 populära sidorna är mångbrukskartan. På kartan kan mångbrukare anmäla sig för att synas och dela med sig av sina kontaktuppgifter och verksamhetsområden.

I samband med att hemsidan producerades anlitades en fotograf för att ta fram korta videoklipp och en bildbank som projektet kunde använda sig utav. Dessa har bidragit till att skapa en känsla kring skogligt mångbruk och igenkänning inom projektet Skogens Kraft.

Även om projektet började ”på noll” så hade projektteamet med sig olika erfarenheter och kontakter in i projektet, som har bidragit till bredden och antalet deltagare vid projektets olika aktiviteter.

Digitala kanalval

Coronapandemin drog igång precis när projektet startade igång och det kom att påverka projektet på flera olika sätt. Dels fick vi begränsa antalet deltagare på våra aktiviteter och ställa in en del aktiviteter som p g a restriktioner inte fick genomföras. Här valde projektet att satsa på månadsvisa digitala kunskapsseminarier utifrån olika teman inom mångbruk. Dessa blev snabbt populära och deltagare från hela landet (t o m USA) deltog. För att locka deltagare till dessa användes både hemsida och sociala medier, e-postutskick och LRFs kanaler med nyhetsbrev och kalendarium. På Facebook valde projektet att dela inlägg i särskilt utvalda grupper som skulle kunna vara intresserade av seminariet. Efter seminarierna publicerades de filmade seminarierna på projektets YouTube- kanal. Pandemin bidrog sannolikt till spridning och tillgängligheten till projektets digitala aktiviteter.

Under inledningen av 2021 började projektet arbeta mer aktivt med sociala medier och projektet valde att fokusera på Facebook och Instagram, då mångbrukare framför allt använder dessa kanaler. Antalet följare har kontinuerligt ökat och dessa kanaler har fungerat bra för att sprida information om mångbruk, projektet och projektets aktiviteter.

Mediarapportering

Allt eftersom projektet har utvecklats har också andra intressenter fått upp ögonen Skogens Kraft; projektet som helhet och det tillvägagångssätt som använts. Det har rapporterats om projektet olika medier, bl a Smålandsposten, Vimmerby Tidning, Värnamo Nyheter, Skogen, Land Skogsbruk, Södra Kontakt, SR Gotland och SVT Jönköping/Småland. Inledningsvis kontaktade projektet media, medan under sista året är det media som har sökt upp projektet. Under 2021 gjorde Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg olika reportage i de medier som de använder; tryckt och digital media. Nedan ser du ett urval av de rapporteringar som gjorts om projektet.

Övriga intressenter

Intresset från andra regioner har varit stort, många vill att vi i projektet ska berätta om vad Skogens Kraft är, vad projektet gör och dela med oss av erfarenheter. De geografiska områden som vi har fått presentera projektet för är Skåne, Västra Götaland (+södra Norge vid något tillfälle), Östra Mellansverige, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten. För några av dessa har vi hållit flera olika presentationer, mestadels digitala. Intresset har varit stort hos offentliga myndigheter och framför allt inom Skogsstyrelsen. Även inom LRF och Södra har det hållits presentationer samt för regionala partigrupper.

Känslan är att det råder en stolthet över projektet även bland finansiärer. Exempelvis vid lanseringseventet för Europeiska regionala utvecklingsfondens nya programperiod, lyftes Skogens Kraft fram som det första exemplet på projekt som beviljats medel under innevarande programperiod.

Samla och synliggöra

Bakgrund och förutsättningar Marknadsföring av projektet Länkar