Slutsatser

Under projekttidens gång har vi i projektteamet fått värdefull inblick och kunskap om mångbrukarnas vardag, vilka utmaningar och behov som finns. Vi har upplevt kraften och sett möjligheter till utveckling och organisering inom denna grupp företagare. Vi har också identifierat ett antal generella framgångsfaktorer inom projektet Skogens Kraft som vi vill dela med oss av.

Framgångsfaktorer

Vi vill lyfta några generella framgångsfaktorer, eller slutsatser, som vi identifierat och lärdomar vi gjort under projekttidens gång:

 • Ge och ta – lära av varandra
 • Ingen egen fysisk plats – utgått från deltagarnas platser
 • Leva som vi lär – hållbara avtryck
 • Nätverkande och kunskapsdelning – med fokus på affärsnytta
 • ERFA-träffar – fördjupat erfarenhetsutbyte
 • Neutral transparent mötesarena – för skogens ALLA möjligheter

Ge och ta – lära av varandra

En viktig framgångsfaktor för demogårdsprogrammet har varit vår grundläggande spelregel ”ge och ta”. Det har varit viktigt att företagarna som engagerat sig i Skogens Kraft har ställt upp på att både vilja och kunna dela med sig av sin kompetens till andra. Lika viktigt har det varit att vara mottaglig för andra förtagares kompetens. På så sätt attraherat företagare som vill utvecklas i samverkan med andra. Denna grupp av företagare kan definieras som duktiga entreprenörer, som dessutom både vill lära och dela med sig.

Effekter:

Företagarna vet när de träffas att de är bland likasinnade, det skapar trygghet och i förlängningen skapar det starkare nätverk och gemensamma och nya affärer.

Ingen egen plats – utgått från deltagarnas platser

Projektet Skogens Kraft har inte haft någon egen fysisk plats, något ”huvudkontor” eller organisationsplattform, som vi utgått ifrån. Vi som arbetat i projektet är geografiskt utspridda. Även utan en pandemi hade digitala arbetssätt vara nödvändiga.

Våra aktiviteter har planerats ute hos de mångbrukare som är engagerade i Skogens Kraft, främst hos demoföretagen. Denna metod har inneburit ett tydligt företagsfokus. Företagarna vi varit hos har blivit värdar för sin plats och sitt företag – och samtidigt varit goda förebilder. Det har stärkt Skogens Krafts uppdrag och projektmål.

Effekter:

 • Företagarna har alltid blivit en naturlig del och värd för aktiviteten.
 • Företagarna har fått ett nätverk och ökat kunskapen om varandra.
 • Deltagarna har ökat förståelsen kring det platsunika där vi är.

Leva som vi lär – hållbara avtryck

Skogens Kraft har från start haft ambitionen att alla träffar som genomförs inom projektets ram – både fysiska och digitala – ska fungera som lärande exempel. Vi har velat visa att vi lever som lär. Det har inneburit noggrann planering, som inför vilken kundaktivitet som helst. Att alltid sätta besökaren eller åhörarens behov först. Vad gör vi, för vem gör vi det och hur gör vi det? Har vi beaktat hållbarhetsperspektiven? Är vi affärsmässiga? Det är frågor vi ställt oss när vi har planerat aktiviteter. De fysiska aktiviteterna har alltid genomförts hos företagarna som varit engagerade i projektet. Så länge kompetensen för en aktivitet har funnits inom vårt nätverk, så har vi valt att använda den. Vi har velat nyttja, utveckla och ta vara på de resurser vi haft.

Projektet Skogens Kraft har arbetat med hållbarhet ur flera olika perspektiv; ekonomisk, social och ekologisk. Hållbarhet har genomsyrat hela projektet, inte varit en separat del i arbetet. Vi tog bland annat fram ett självskattningsverktyg för företagen, för att de på ett enkelt och tydligt sätt skulle kunna hitta styrkor och svagheter i sitt hållbarhetsarbete.

Effekter:

 • Vi kan använda det vi själva har gjort som lärande exempel på hållbart genomförande av aktiviteter.
 • Vi har fått nöjda deltagare till våra träffar.
 • Aktiviteterna har skapat möjligheter för företagarna att nätverka och göra affärer.

Slutsatser

Framgångsfaktorer Ge och ta – lära av varandra Ingen egen plats – utgått från deltagarnas platser Leva som vi lär – hållbara avtryck Nätverkande och kunskapsdelning – med fokus på affärsnytta ERFA-träffar – fördjupad kunskapsdelning Neutral transparent mötesarena – för skogens ALLA möjligheter Tack!

Nätverkande och kunskapsdelning – med fokus på affärsnytta

Kunskapsdelning sker på många sätt. Det som vi i Skogens Kraft har jobbat för är nätverkande och kunskapsdelning på företagarnas villkor, med fokus på affärsnytta och inte efter en av projektet utarbetad modell. Det har varit viktigt att möta företagarnas behov och ge dem möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Att på olika sätt möjliggöra relevanta möten mellan människor.

Skogens Kraft har under projekttiden kontinuerligt arbetat med att skapa olika arenor för nätverkande – såväl fysiska som digitala. Strategin för ett dynamiskt nätverkande var att vid alla tillfällen när företagarna träffas ge möjligheter till ett meningsfullt och affärsutvecklande utbyte.

Vi har tagit tillvara på varje tillfälle där företagarna hade möjlighet att presentera sig för varandra – oavsett om mötet var fysiskt eller digitalt. En annan insats som stärkte nätverkandet var att alla aktiviteter genomfördes hos något av företagen. Så även om mötet handlade om något annat så kom företagen och företagarna närmare varandra.

Då projektet hela tiden har skapat ytor för att företagare ska hitta varandra och lära känna varandra har nya samarbeten bildats, som lett till affärer. Flera goda exempel på det finns och redovisas under avsnittet Affärsnytta. Alla företag som varit kopplade till Skogens Kraft har på olika sätt marknadsfört sin plats, sin produkt och sig själva. Erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning har därför fungerat bra, även mellan företagare inom helt olika verksamhetsområden.

Effekter:

 • Företagarna har fått inspiration och kunskap till sin egen fortsatta affärsutveckling.
 • Företagarna har breddat sitt nätverk och identifierat potentiella samarbetspartners bland flera olika verksamhetsinriktningar.
 • Nya produkter, tjänster och affärssamarbeten har skapats.

ERFA-träffar – fördjupad kunskapsdelning

Inom projektet har det skapats många arenor för nätverkande mellan företag. Exempel på aktiviteter är rådgivning/coachning enskilt eller i grupp, studieresor, kunskapsseminarium, inspirationsträffar, demogårdskurser och konvent.

En bit in i projektet, när vi i projektteamet lärt känna företagen bättre, uttalades tydliga behov av fördjupande erfarenhetsutbyte. Vi började därför anordna ERFA-träffar. Metoden var att projektteamet identifierade ett antal företagare som hade samma behov runt ett visst ämne. Därefter engagerades ett företag som ville agera värd och bjöd in företagare med liknande behov.

Projektteamet tog också hjälp av värdföretagets kontaktytor och fick på det sättet en bra mix av företag som både var kända/okända för varandra, men hade samma behov. På träffarna var alltid minst en från projektteamet med i en stödjande, inte styrande roll. En viktig uppgift för projektteamet var också att ta del av diskussionerna och ta det som företagarna kom fram till vidare.

Neutral transparent mötesarena – för skogens ALLA möjligheter

Projektet Skogens Kraft har under hela projekttiden varit neutrala och stått stadigt i mitten av en under perioden tidvis starkt polariserad skogsdebatt. Projektet gjorde tidigt ett aktivt val att ta en neutral roll och visa på alla möjligheter med skogen, att t ex inte ställa olika skogsbruksmetoder mot varandra. Vi har också aktivt valt att inte bli språkrör för någon särskild grupp. Det har gjort projektet till en arena för möten som inte är kopplade till någon annans agenda. Alla med intresse för att utveckla skogens möjligheter har varit välkomna att delta i samtal. Skogens Kraft har varit en plats för att mötas, inspireras, få ny kunskap och nätverka utifrån sina egna och sitt företags behov.

Projektet har hela tiden metodmässigt arbetat efter devisen ”leva som vi lär” och via genomförandet av aktiviteter fungerat som ett gott och lärande exempel. Modellen för samarbetet mellan företagen ”ge och ta” har varit en framgångsfaktor. Vi har också arbetat med transparens både hur vi driver projektet och hur vi arbetar med företagen som är kopplade till Skogens Kraft. Effekten av det är att vi har stora möjligheter att visa våra resultat.

Projektet har haft en geografisk avgränsning till Småland, Öland och Gotland, men för att inspirera andra och för att i linje med de långsiktiga projektmålen stärka ett nationellt mångbrukarnätverk har vi transparent delat med oss av våra erfarenheter till andra mångbrukarinitiativ. De digitala kunskapsseminarium vi genomfört har varit öppna för alla intresserade att ta del av, både de som är engagerade i projektet och de som finns utanför projektets geografiska område. Modellen för ett seminarium har varit att en person med hög sakkunskap – företagare inom Skogens Kraft eller extern expert – delat med sig av sina erfarenheter. En företagare som är knuten till projektet Skogens Kraft har bjudits in för att medverka och dela med sig av sina erfarenheter kopplat till seminariets tema. Alla åhörare har erbjudits att stanna kvar på ”digitalt eftersnack” och samtala fritt efter den formella delen av seminariet. På så sätt har vi fått med inspiration, kunskapsdelning och nätverkande i vår modell ”ge och ta”.

Tack!

Projektägare och projektteamet vill tacka alla deltagare, demogårdar, finansiärer, intressenter och andra för ert värdefulla bidrag i genomförandet av projektet. Utan er hade arbetet inte varit möjligt. Tillsammans har vi skapat ett projekt som har gjort avtryck.

Vi ses framöver!