Aktiviteter

Med utgångspunkt i projektplan, projektmål och målgruppens intressen och återkoppling har ett stort antal aktiviteter, fysiska och digitala, genomförts under projektperioden – i form av kunskapsseminarier, uppstartsträffar, demogårdskurser, studieresor, mångbrukskonvent och ERFA-träffar.

Aktiviteter som projektet arrangerat

Aktiviteter har planerats och genomförts med utgångspunkt i projektplan, projektmål och målgruppens intressen och återkoppling. Under projektettiden har vi dynamiskt utvecklat och metodiserat sätten att genomföra olika aktiviteter, både återkommande liksom enstaka.

Digitala kunskapsseminarier

I samband med pandemin började projektet med digitala kunskapsseminarier och under projektet har tolv seminarier genomförts utifrån olika teman. Modellen för seminarierna har oftast varit att en person med hög sakkunskap (företagare inom Skogens Kraft eller extern expert) delat med sig av sina erfarenheter. En företagare som har varit delaktig inom Skogens Kraft har bjudits in för att medverka och dela med sig av sina erfarenheter kopplat till seminariets tema.

Efter seminariet har det funnits möjlighet att stanna kvar och fortsätta nätverka genom ett ”digitalt eftersnack”. Seminarierna har varit öppna för alla intresserade, vilket har bidragit till en stor bredd på deltagarna; mångbrukare inom och utanför geografin, nyfikna skogsägare, andra typer av företagare, finansiärer och andra intressenter.

Uppstartsträffar

Det genomfördes två träffar i Jönköpings län, två i Kalmar län, en i Kronobergs län och en på Gotland. Träffarna skedde utomhus under pandemin med en begränsning på max 50 personer. Anmälan krävdes och antalet deltagare varierade mellan 20–45.

Mångbruksvärdar med lämpliga miljöer valdes utifrån ett antal preferenser, inledningsvis inom projektgruppens befintliga kontaktnät. Geografisk spridning inom de fyra länen var viktig, liksom att företagen hade en pågående verksamhet som kunde definieras som skogligt mångbruk. Värdarnas olika verksamheter representerade områdena; besöksnäring, skogens mat, byggnadsvård och träförädling.

På samtliga träffar deltog främst lokala småföretagare med intresse för skog (skogliga mångbrukare) och enstaka skogsägare (potentiellt blivande mångbrukare). Deltagarna bidrog med inspel och underlag att arbeta vidare med att sprida projektets budskap och utveckla verksamheten. Efter träffarna hade ett 20-tal mångbrukare anmält intresse att bli demogård.

Kunskapsseminarierna på YouTube

Mångbrukskonvent

Projektet har arbetat för att etablera ett årligt mångbruksevent med syfte att främja innovation och nätverksbyggande. Projektet har valt att benämna det som mångbrukskonvent, även om det har varit i en mindre skala vad många vanligtvis förknippar med konvent.

Under 2020 planerades det för ett konvent i november, utifrån dåvarande pandemirestriktioner, men när dessa utökades fick konventet ställas in. Den 16–17 september 2021 genomfördes ett konvent på Asa Herrgård. Deltagare var mångbrukare och tjänstepersoner. Konventet var lyckat och utvärderingen visade på att många hade fått ny kunskap, inspiration och nya kontakter. Den 28–29 september 2022 genomfördes ett mångbrukskonvent på Bauergården i Bunn. Likt konventet i Asa varvades gemensamma pass med valbara fördjupningspass. Även utvärderingen för 2022 års konvent visade på nöjda deltagare.

Studieresor

Enligt projektbeslutet skulle tre studieresor genomföras under projekttiden. Under 2020 var en studieresa planerad för gotländska mångbrukare i samband med mångbrukskonventet, men p g a utökade pandemirestriktioner fick resan ställas in. I samband med mångbrukskonventet 2021 blev studieresan av. Gotländska mångbrukare besökte flera olika mångbruksföretag i Småland på vägen mot konventet. Våren 2022 genomfördes en andra studieresa, då småländska mångbrukare besökte mångbruksföretag på Gotland. Vid mångbrukskonventet 2022 kunde deltagarna välja bland tre studieresor utifrån olika teman under en halvdag.

Demogårdskurser

Demogårdskurserna har varit en av aktiviteterna som bidragit till kunskapsöverföring mellan mångbrukarna. Ledarna för för kurserna har varit olika demogårdsföretag som delat kunskap med andra mångbrukare. Målgruppen för kurserna och aktiviteterna var andra mångbrukare i Småland, på Öland och Gotland.

Deltagare har varit andra företagare, både aktiva mångbrukare, nystartade företagare som vill bedriva verksamhet med utgångspunkt i den egna gården samt lant- och skogsbrukare som vill höja sin kompetens inom det område som kursen erbjudit. Exempelvis gärdesgårdskurserna blev snabbt fullbokade och lockade både heltidslantbrukare, nystartade mångbrukare, yrkesverksamma inom träförädling och mångbrukare med deltidsverksamhet. Motiven till att delta var bland annat att bygga gärdesgårdar för att kunna restaurera befintliga hägn på gården eller skapa vackra miljöer som smälter in i landskapet och förhöjer kundernas upplevelser.

Projektet har samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan som har stöttat projektet med administration och marknadsföring av kurserna. Studieförbundet Vuxenskolan har även hållit i cirkelledarutbildning för demogårdarna.

Fysiska ERFA-träffar

En annan typ av aktivitet som startade igång längre in i projektet var ERFA-träffar. Deltagare i projektet uttryckte ett behov av fördjupat erfarenhetsutbyte. När flera företagare uttryckte samma behov runt ett visst ämne engagerades en företagare som ville agera värd och flera andra företagare bjöds in. Projektet har genomfört åtta ERFA-träffar, varav fem i Småland, en på Öland och två på Gotland. På dessa träffar var erfarenhetsutbyte i fokus.

Hållbarhetsarbete

Skogens Kraft har arbetat med hållbarhet ur de tre perspektiven; ekonomisk, social och ekologisk. Hållbarhet har genomsyrat hela projektet och inte varit en separat del i projektet. För att stödja mångbrukarna i deras hållbarhetsarbete utvecklade projektet ett självskattningsverktyg, där de på ett enkelt och tydligt sätt kunde identifiera styrkor och svagheter utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Företagen erbjöds sedan muntlig uppföljning och konsultation utifrån deras svar.

Projektteamets reflektioner

Projektet har genomfört en mångfald av aktiviteter och det har funnits flera olika sätt att engagera sig i projektet, utifrån sina förutsättningar. Aktiviteter har både varit digitala och fysiska. Som alla projekt så hade även Skogens Kraft en startsträcka med att planera och förbereda projektet och dess aktiviteter.

En av anledningarna till att vissa av aktiviteterna blev digitala var ett resultat av rådande pandemi som bröt ut samtidigt som projektets uppstart. Digitala möten har möjliggjort för projektet att nå ut till en bredare geografi och därmed en större spridning. Det har även haft en positiv effekt genom minskat antal resor, som troligtvis hade blivit betydligt fler under “normala” omständigheter. Projektet har trots pandemirestriktioner kunnat genomföra en hel del fysiska aktiviteter utomhus. Kombinationen av fysiska och digitala aktiviteter har varit framgångsrik.

Vi i projektteamet har lagt fokus och stor vikt vid att varje möte eller träff ska ha ett innehåll som deltagarna kan hämta inspiration och kunskap ifrån. “Leva som vi lär” kan ibland vara en klyscha, men både i planering och genomförande av projektets aktiviteter har detta varit en självklar utgångspunkt. Såväl de fysiska som digitala aktiviteterna har lyft fram exempel på mångbrukare och mångbruk inom aktuellt ämne och ibland kompletterats med forskning eller annan fakta. De fysiska träffarna har uteslutande genomförts hos och med mångbrukare.

Aktiviteterna har lockat både mångbrukare och andra intressenter, såsom tjänstepersoner och andra intresserade från offentlig sektor, intresseorganisationer och akademi.

Aktiviteter

Aktiviteter som projektet arrangerat Hållbarhetsarbete Projektteamets reflektioner